In ons dorp van net geen 1700 inwoners situeert zich De Ark, de basisschool (kleuter en lager) waar de populatie in het voorbije decennium meer dan verdubbelde tot 360 kinderen, wat zou neerkomen op meer dan 20 % van het inwoneraantal. Het kan niet anders of er is een sterke instroom van buiten de lokale gemeenschap. De laatste jaren is deze trend steeds duidelijker waarneembaar: in de eerste kleuterklassen zit nog 40 % Oekense kinderen, meer dan de helft komt uit de naburige gemeenten.

Ouders maken meer en meer een bewuste schoolkeuze voor hun kinderen. De dynamiek van De Ark, de gedrevenheid van leerkrachten en personeel, het kwaliteitsaanbod en de aandacht voor individuele noden weerspiegelen zich in de nieuwbouw waarmee de school klaar is voor de toekomst.

Niettegenstaande de sterke groei wil De Ark, enerzijds door de voorzieningen voor verenigingen en anderzijds door de vele initiatieven van school en oudercomité, z’n rol als katalysator voor de lokale gemeenschap blijven waarmaken. Met schoolfeesten of musical, pARKours, vieringen en lokale initiatieven… treedt de school de hele Oekense gemeenschap tegemoet en wil op die manier het familiale karakter van het dorpsschooltje van weleer koesteren.

De twee speelplaatsen bieden ruim plaats aan de 380 kinderen, temeer omdat we de speeltijden kleuter en lager op een apart tijdstip houden. Zo worden de kleutertjes niet geconfronteerd met de drukte van de grote groep. Het oudercomité verrijkt de speelplaats regelmatig met uitdagend spelmateriaal en de leerlingenraad geeft regelmatig impulsen voor de ‘Speelwinkelwerking’.

Op pedagogisch en didactisch vlak maken we werk van:
* een heel degelijk leerstofniveau
* sterk zorg, naar boven en naar beneden
* een groot welbevinden van de kinderen
* een waardenvolle opvoeding, streng maar rechtvaardig.

We zetten sterk in op het ontwikkelen van de leer-kracht die in het kind zit. Een goede leerkracht ontwikkelt leer-krtacht.
* vernieuwing in methodes en werkvormen (coöperatieve leerstrategieën)
* hedendaags aanbod (eigen typles, contractklas, leren leren).

We willen een geëngageerde school zijn, met een sterke dynamiek:
* inzet voor goede doelen en maatschappelijke noden
* realisaties in samenwerking met ouders en lokale gemeenschap (musical…)

Gemeenschapsvorming krijgt hier concrete invulling:
* forummomenten, vieringen…
* een hecht team, open en ruime communicatie, ook met ouders

 

Download hier de volledige schoolbrochure – de schoolvisie in een schema

Overige visieteksten:

autisme, kinderen met ASS

* bewegingsopvoeding kleuter  – lager

denkkoffers (kleuterafdeling)

huiswerk en leren leren

LVS-toetsen

maaltijden op school

meerdaagse uitstappen

* pesten

toetsen en rapporten